Menu

Content

Breadcrumb

Tien sleutel waarnemings oor armoede in SA

Nuus, Datum: 19.09.13

Tien sleutel waarnemings oor armoede in SA

Tien sleutel waarnemings oor armoede in Suid-Afrika

1)   Suid-Afrika is nie ‘n arm land nie, maar het wel baie arm inwoners.

Daar is tans baie geld in omloop in SA. Die vraag is: in wie se hande is dit en hoe word dit spandeer?

2)   Die begrip armoede moet versigtig gedefinieer word. Die regering werk op ‘n basislyn van ongeveer R 450 per maand. Daar is egter ook ander definisies wat in berekening gebring moet word wanneer ons oor armoede praat, soos bv.,

 • Hoeveel toegang individue tot skole en gesondheidsinstansies het;
 • Hoeveel hoop en motivering daar is;
 • Watter onderrig en vaardighede die persoon het;
 • Binne watter gemeenskappe en met watter veiligheidsrisiko’s die individue woon.

3)   Daar is vier pilare waarop armoede tans rus:

 • Die eerste is die gebrekkige ekonomiese en sosiale- of welsynsbeleid.
 • Die tweede is ‘n gebrekkige onderwyssisteem.
 • Die derde is 'n vorm van denke, denksisteme of gemoedstoestand wat hooploosheid en 'n slagoffermentaliteit kommunikeer.
 • Die vierde is 'n gebrekkige morele waardesisteem wat onder meer swak werksetiek, korrupsie en 'n gebrek aan dissipline deel van ons samelewing gemaak het.

4)   Die nasionale ontwikkelingsplan staan op ses pilare. Hulle is die volgende:

 • Groter eenheid en kohesie onder Suid-Afrikaners.
 • Die versterking en uitbou van die burgerlike samelewing.
 • Ekonomiese groei.
 • Die ontwikkeling van vaardighede en kapasiteit.
 • Die bou van ‘n vaardige ontwikkelingstaat.
 • Sterk leierskap.

Hierdie dokument behoort vir ons amper so belangrik soos die Grondwet te wees en is inderdaad 'n uitstekende basis-dokument waarmee ons in die toekoms sal kan en moet werk indien ons armoede in Suit-Afrika wil verlig.

5)   Die Kerk het die afgelope dekades baie goeie versorging aan bejaardes, kinders en welsyns-aangeleenthede soos deur maatskaplike werkers gegee. Kospakkies, sopkombuise en korttermynprojekte het deel van die kerk se welsynsprogramme uitgemaak. In hierdie dae sal ons egter veel ernstiger op langtermynprojekte en sistemiese oplossings vir die probleem moet fokus. Ons sal gespreksgroepe aan die gang moet kry wat werklik die kapasiteit binne die kerk benut om met vindingryke sistemiese oplossings vir armoede in ons land vorendag te kom.

6)   Die bou van vennootskappe is 'n verdere sleutel-funksie waarmee die kerk haarself in die vlg. jare sal moet besig hou indien ons armoede wil verlig. Dit sluit vennootskappe met die vlg. instansies in:

 • Die regering op al drie vlakke: nasionaal, provinsiaal en plaaslik.
 • Vennootskappe met al ons kerklike vennote
 • Vennootskappe met nie-regeringsorganisasies
 • Vennootskappe met sakelui
 • Vennootskappe met skenkersorganisasies in die buiteland en hier sal die NG Kerk regtig moet begin om nuwe bande te bou. Ons lewe in 'n nuwe bedeling.
 • Vennootskappe met skoolhoofde

7)   Dit is ons waarneming dat die nasionale welsynsbeleid en veral die befondsingsbeleid van die regering wat hiermee verband hou, ernstige gebreke het. Kerke sal moet hande vat, hieroor besin en met die regering in gesprek tree hieroor.

8)   Gesprekke met die landbou en kommunikasie met produsente deur die kerk is van uiterste belang. Nie alleen is 'n groot deel van die landbouprodusente en -gemeenskappe deel van die NGK se lidmatebasis nie, maar het ons hier ook te doen met baie belangrike rolspelers wat enersyds onder groot druk verkeer, maar andersyds ‘n wesenlike rol tot die verligting van armoede kan speel.

9)   Die NG Kerk in die Wes-Kaap het pas 'n Hoop- en Versoeningstrust tot stand gebring wat sal fouks op vroeë kinderontwikkeling en landelike ontwikkeling. Dit is van die uiterste belang dat hierdie twee fokusareas in die vlg. jare op die kerk se agenda sal wees.

10)   Laat ons intussen nie die dag van die klein dingetjies geringskat nie. Soms voel dit asof die hele uitdaging rondom armoede soos 'n reuse brander oor ons breek. Laat ons nie vergeet dat die duisende klein dade van hoop wat deur die kerk en haar lidmate in hierdie land uitgevoer word, 'n groot verskil op die ou end kan maak nie. Lees gerus Sag. 4: 10 in konteks verder.

Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: